| Buburuza1803 a întrebat:

Ce acte imi trebuie pentru pasaportul biometric? Specific ca sunt minora.

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Ar trebui sa dai mai multe detalii pentru un raspuns precis. Redau prevederile Normelor metodologice de aplicare a L.248/2005, aprobate prin HG 94/2006, cu md.ulterioare, referitoare la minori si alegi situatia care ti se potriveste:
"ART.7.(1) Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formuleazã de cãtre:
a) ambii pãrinţi;
b) pãrintele împuternicit de celãlalt pãrinte printr-o procurã specialã ori care are acordul scris al celuilalt pãrinte;
c) pãrintele cãruia i-a fost încredinţat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã;
d) pãrintele în favoarea cãruia s-a pronunţat o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte;
e) unul dintre pãrinţi, chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, numai pentru situaţiile prevãzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege;
f) pãrintele supravieţuitor;
g) reprezentantul legal al minorului;
h) persoana împuternicitã printr-o procurã specialã de persoanele prevãzute la lit. a), c), d), f) şi g).
(2) Cererile formulate de persoanele prevãzute la alin. (1) se depun însoţite de urmãtoarele documente:
a) certificat de naştere al minorului, în original şi în fotocopie;
b) document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;
c) hotãrâre judecãtoreascã de încredinţare a minorului rãmasã definitivã şi irevocabilã, în original şi în fotocopie, numai pentru cererile formulate de persoanele prevãzute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de cãtre acestea potrivit alin. (1) lit. h);
d) hotãrâre judecãtoreascã prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte, rãmasã definitivã şi irevocabilã, în original şi în fotocopie, numai pentru cererile formulate de pãrintele prevãzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de cãtre acesta potrivit alin. (1) lit. h);
d^1) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se aflã sub ocrotirea pãrinţilor;
e) documente emise de instituţia care organizeazã studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu competenţe în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de pãrintele prevãzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original şi în fotocopie;
f) act de deces al pãrintelui, pentru cererile formulate de pãrintele supravieţuitor prevãzut la alin. (1) lit. f) ori pentru cele formulate de cãtre persoana împuternicitã de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original şi în fotocopie;
g) procurã specialã sau declaraţie privind acordul celuilalt pãrinte, pentru cererile formulate de pãrintele prevãzut la alin. (1) lit. b), în original;
h) procurã specialã, pentru cererile formulate de persoana împuternicitã potrivit alin. (1) lit. h), în original;
i) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, dupã caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu în regim de urgenţã, prevãzut de lege, completate pe numele minorului, în original;
j) paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã;
k) douã fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.
(3) Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formuleazã de persoanele prevãzute la alin. (1), prezenţa minorului la depunerea acestor cereri fiind obligatorie. Cererile trebuie însoţite de documentele prevãzute la alin. (2) lit. a)-j), dupã caz.
(4) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formuleazã de aceştia numai cu acordul:
a) ambilor pãrinţi;
b) pãrintelui cãruia i-a fost încredinţat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã;
c) pãrintelui în favoarea cãruia s-a pronunţat o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte;
d) unui pãrinte, chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, doar în situaţiile prevãzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege;
e) pãrintelui supravieţuitor;
f) reprezentantului legal al minorului.
(5) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pot fi formulate şi de minorul cãsãtorit în condiţiile legii, fãrã a mai fi necesar acordul pãrinţilor sau al reprezentantului legal.
(6) Cererile formulate de persoanele prevãzute la alin. (4) sau (5) se depun însoţite de urmãtoarele documente:
a) cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cãrţii de imobil, cu modificãrile ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
b) declaraţie, hotãrâre judecãtoreascã sau act de stare civilã, astfel:
1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de ambii pãrinţi, în original; sau
2. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de pãrintele sau reprezentantul legal cãruia i-a fost încredinţat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã, în original, însoţitã de hotãrârea instanţei, în original şi fotocopie; sau
3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de un pãrinte, chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, în original, însoţitã de documentele emise de instituţia care organizeazã studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu competenţe în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original şi fotocopie; sau
4. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de pãrintele supravieţuitor, în original, însoţitã de actul de deces al celuilalt pãrinte, în original şi în fotocopie; sau
5. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor datã de un pãrinte şi hotãrâre judecãtoreascã prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte, rãmasã definitivã şi irevocabilã, în original şi în fotocopie; sau
6. certificat de cãsãtorie al minorului cãsãtorit în condiţiile legii, în original şi în fotocopie.
c) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, dupã caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu în regim de urgenţã, prevãzut de lege, completatã pe numele minorului, în original;
d) paşaportul anterior, dacã acesta existã." Numai bine!

1 răspuns:
| RazzyFUnik a răspuns:

Buletin un formular care ar trebui sa il primesti de la ei sau il poti descarca de pe site si adev ca ai platit la cec taxele... acum depinde si cum iesi din tara si ce faci etc. asta e standard