| RonaldoSama a întrebat:

Un profesor te poate exmatricula?

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Un profesor nu poate exmatricula, exmatricularea se propune de catre consiliul clasei si se aproba de consiliul profesoral, daca ai savarsit o abatere disciplinara grava.
Conform Statutului elevului, citez:
"ART. 23. (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în  aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ ori de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
  (2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe  nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
  (3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
  (4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
  (5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei."