| iustinul289 a întrebat:

Imi poate explica cineva cum se dau bursele la liceu?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Bursele se acorda in baza regulamentului fiecarui liceu si acest regulament este intocmit in baza unor acte normative aplicabile tuturor scolilor din preuniversitar. Deoarece ai pus intrebarea la modul general si eu iti raspund tot asa, mai jos ai prevederile privind bursele adoptate de Guvern si ministrul educatiei...
Am avut rabdare sa copiez prevederile, sper ca vei avea rabdare sa le citesti.
Conform HG nr.558/1998, citez:
"ANEXA 1.CRITERII GENERALE        
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi
  1. Acordarea de burse din bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin  material vizând atât protecţia socială, cat şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătura şi disciplina.
  2. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura. În cadrul bursei de merit se instituie bursa de performanţă, acordată castigatorilor locurilor I, II şi III la fazele naţionale ale olimpiadelor pe discipline, elevilor calificaţi la olimpiadele internaţionale, altor categorii de elevi care obţin rezultate de valoare în manifestări interne şi internaţionale cu caracter cultural-artistic - bursa artistică - sau cu caracter sportiv - bursa sportiva - şi cu caracter tehnico-ştiinţific - bursa tehnico-ştiinţifică.
  Bursele de ajutor social se acordă elevilor în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali ori în alte cazuri prevăzute de lege.
  3. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat şi se repartizează inspectoratelor şcolare de către Ministerul Educaţiei Naţionale, ca ordonator principal de credite, proporţional cu numărul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi.
  4. Elevii promovati pot primi burse de merit şi burse de studiu începând cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul I), respectiv trimestrul I al claselor X-XII (XIII) şi din anii II-IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare, în limita fondurilor repartizate.
  5. Cuantumurile burselor de merit, de performanţă, ale burselor de studiu şi de ajutor social se stabilesc de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz.
6. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi:  
  a) orfani, bolnavi de TBC şi care se afla în evidenta dispensarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor.
Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului abilitat sa avizeze acordarea burselor conform Legii privind asigurările sociale de sănătate nr. 145/1997, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;
b) elevii din învăţământul preuniversitar din mediul rural, şcolarizaţi într-o alta localitate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care nu se poate asigura masa în natura;
c) elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:  
  - nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
  - nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane;
d) elevii din unităţile de învăţământ de stat, cursuri de zi şi cursuri serale, cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea sa ori a unuia dintre părinţi de "Erou-martir" sau "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României.
  7. Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentanţii legali ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte doveditoare privind dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
  8. Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi pot fi revizuite trimestrial, în funcţie de modificările intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei.
  9. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la începutul fiecărui trimestru.
  La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii.
  10. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, o dată pe an, elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie, pe baza documentelor doveditoare de venituri.
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.  
  11. Bursele se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma şi pe perioada practicii în producţie.
  12. Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacantelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la pct. 6, în următoarele situaţii:
  a) celor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenti la o singura disciplina de învăţământ şi au media anuală la purtare cel puţin 8.00, cu excepţia celor care au depăşit cu doi ani vârsta clasei respective;
  b) absolvenţilor clasei a VIII-a care fac dovada ca au reuşit la examenul de admitere în clasa a IX-a (anul I) la o unitate de învăţământ de stat, cursuri de zi;
c) celor declaraţi repetenti din motive medicale.  
Aceştia beneficiază de burse de ajutor social inclusiv în primul trimestru al clasei a IX-a, respectiv anul I.  
  13. Numărul beneficiarilor de burse de merit nu poate să depăşească 1%, iar a celor de burse de studiu 1, 5% din numărul total al elevilor din clasele IX-XII (XIII), respectiv, anii I-IV, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti.
  14. Criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor se stabilesc anual, în consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare judeţene şi în cel al inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, având în vedere fondurile repartizate şi integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
  Metodologia cuprinde criterii suplimentare, precum şi componenta şi  atribuţiile comisiei de acordare a burselor de la nivelul unităţii de învăţământ, respectiv componenta comisiei de atribuire a burselor de la nivelul inspectoratului şcolar.
  Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul,  apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
  Criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor şcolare se afişează la unităţile de învăţământ din cadrul fiecărui inspectorat şcolar judeţean.
  Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ vor înainta  inspectoratelor şcolare judeţene propuneri privind acordarea burselor de performanţă. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti desemnează beneficiarii acestor burse.
  15. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are obligaţia de a afişa la loc vizibil decizia comisiei de acordare a burselor de merit, în termen de 3 zile de la luarea deciziei.
  16. Elevii sau sustinatorii legali ai acestora pot contesta în scris hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării.
  Contestaţiile sunt rezolvate de către comisia de acordare a burselor de la nivelul inspectoratului şcolar, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestaţie."
Conform Ordinului MECTS nr. 5.576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu md. şi compl. ulterioare, citez:  
"CRITERII GENERALE              
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat          
  CAP. I. Dispoziţii generale  
  ART. 1. Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
  ART. 2.Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
  ART. 3.(1)Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.  
  ART. 4.Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  CAP. II.Criterii generale de acordare a burselor  
  ART. 5. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.
  ART. 6.(1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:  
a)au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;
b)s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;  
c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.
(2)Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.
(3)Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).
(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.   
  ART. 7. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.
  ART. 8.(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:  
a)au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8, 50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
b)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;
c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.
(2)Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
(3)Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.
(4)Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.
(5)Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).
(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.   
  ART. 9.(1)Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7, 00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
(2)Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.
  ART. 10. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
  ART. 11. Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.
  ART. 12.(1)Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.  
  ART. 13. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:
a)orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
b)elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:  
1.nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2.nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
  ART. 14.Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
  ART. 15.(1)Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(2)La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.
  ART. 16.(1)Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.
(2)Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13.
(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.  
  CAP. III. Dispoziţii finale  
  ART. 17. Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.
  ART. 18.(1)Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
(2)Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit.
(3)Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
  ART. 19. Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:
a)elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare;
b)absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.  
  ART. 20.(1)Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
(2)Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse."

0 răspunsuri:
Întrebări similare