| OmObisnuit a întrebat:

Bursa de la scoala profesionala se da indiferent de profil? De cat e?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Conform HG nr.951/2017, citez:
"ART. 1
  Subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în continuare învăţământ profesional, se realizează prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională".
  ART. 2
  (1) Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale.
  (2) De bursă profesională beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv ai cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional.
  ART. 3
  (1) Bursa profesională se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.
  (2) Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar din învăţământul profesional nu beneficiază de bursa profesională pentru anul de studiu din învăţământul profesional pe care îl repetă.
  (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) cazurile de repetare a anului şcolar din motive medicale.
  (4) Elevii declaraţi repetenţi în învăţământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional, beneficiază de bursă profesională."

1 răspuns: