anonim_4396
| anonim_4396 a întrebat:

Bună!
vreau sa îmi schimb numele de familie după al tatălui meu vitreg, știe cineva ce este de făcut și ce acte sunt necesare?

3 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

In cazul expus schimbarea numelui de familie se poate face pe cale judecătorească, printr-o cerere depusă la judecătoria de domiciliu sau pe cale administrativă conform OG 41/2003, cu md. şi compl. ulterioare.
Cel mai simplu si rapid este pe cale administrativa, cu urmatoarea procedura, citez:
"ART.6.(1) Persoana care solicitã schimbarea numelui pe cale administrativã depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenţã a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în a cãrui razã teritorialã îşi are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procurã specialã sau împuternicire avocaţialã.
(2) Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivatã prin unul dintre cazurile prevãzute la art. 4 alin. (2) şi (3) şi sa fie însoţitã de urmãtoarele acte:
a) copii legalizate de pe certificatele de stare civilã ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
b) un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, potrivit art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea cãruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
c) consimţãmântul, dat în forma autenticã, al celuilalt soţ, în cazul schimbãrii numelui de familie comun purtat în timpul cãsãtoriei;
d) copie de pe decizia de aprobare a autoritãţii tutelare, în cazurile prevãzute de art. 7;
d^1) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;
e) orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.
ART.7. (1) Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, dupã caz, de pãrinţi sau, cu încuviinţarea autoritãţii tutelare, de tutore. Dacã pãrinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotãrî autoritatea tutelara.
(2) Când cererea de schimbare a numelui minorului este fãcuta de cãtre unul dintre pãrinţi, este necesar acordul celuilalt pãrinte, dat în forma autenticã. Acordul nu este necesar în cazul în care celãlalt pãrinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecãtoreşte dispãrut sau decãzut din drepturile pãrinteşti.
(3) In cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnatã şi de acesta."

DoarBogdan
| DoarBogdan a răspuns:

"Modificarea numelui sau prenumelui titularului, sau prenumele părinților, data ori locul nașterii:

- Cerere pentru eliberarea actului de identitate
- Certificatul de naștere, original și copie
- Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
- Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
- Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
- Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
- Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
- Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

| faruitoruldechei566 a răspuns:

Hai ca ti fac eu niste acte false daca vrei